Багш солилцоо хөтөлбөр

Зорилго:

Багш солилцоо хөтөлбөрийн хүрээнд сайн туршлагаа харилцан солилцож, бие биенээсээ суралцан,  бүснийхээ хэмжээнд  тодорхой үйл ажиллагааг хамтран  зохион байгуулах.
 Багш солилцоо хөтөлбөрт  хамрагдсан багш нарын туршлага, ур чадварыг  сайжруулах,бусдадаа  сайн туршлагаа түгээх,харилцан туршлага судлах